top of page
  • תמונת הסופר/תBnei Dror בְּנֵי דְּרוֹר

חשוב! מצ"ב מידע חשוב בעניין קו מתח-על 400.

תושבים נכבדים, מצ"ב מידע חשוב בעניין קו מתח-על 400. אנא עיינו בסבלנות. חשוב!


תושבים נכבדים שלום רב,

בעקבות המכתב שיצא אליכם מטעם ועדת ההיגוי בעניין קו מתח 400 – מכתב הלוקה באי-דיוקים, חלקם מהותיים, אני מביא לידיעתכם את העובדות וההשתלשלות כדלקמן:

רקע:

1. נושא העברת קו מתח-על 400 במסלול העוקף עלה בעבר בין ראש המועצה והאגודה, בשל הצורך להרחיק מתח-על כאמור ממרכז היישוב (מרחק של כ 50 מטר מבתי התושבים ומפרוטיאה) וכן, ככל הנראה, במטרה לפנות את הקרקע בין פרוטיאה בכפר לבין ההרחבה לצורך בניית מבנים נוספים בפרויטאה (פרויקט נדל"ן מנין שפונדר והאגודה).

2. במהלך ינואר 2021 הציג לי גזבר האגודה תכנית ראשונית לפיה יועבר קו המתח במסלול עוקף במתווה מסויים המרוחק כ 200 מטר מבתי תושבים. הקשר בעניין זה התקיים בין האגודה לבין ראש המועצה בלבד, והמתווה הוצג לוועד. כיוון שדובר על תכנית ראשונית שהאגודה פעלה עוד למול המועצה, וכיוון שהתכנית גם כך נראתה עדיפה לאין ערוך מבחינת הקרינה האלקרומגנטית על פני התוואי הקיים, סוכם שהאגודה תעדכן את הוועד לגבי התקדמות התכנית, וככל שתופקד תכנית סופית, נדווח לתושבים על הבשורה!

3. דא עקה שהתכנית הסופית שאושרה במתווה הנוכחי, קרובה יותר לגבולות המושב, זאת לאחר התנגדויות שהוגשו (מטעם מועצות קדימה-צורן ואחרות) כנגד המתווה שנועד בבסיסו להיטיב עם בני דרור ופרוטיאה בכפר.

4. הטענה של ועדת ההיגוי שהמועצה לא הגישה התנגדות היא טענה מתלהמת שלא לומר מגוחכת. הרי הבקשה למתווה העוקף הוגשה על ידי המועצה בידיעת האגודה כדי להיטיב. למה טענת ועדת ההיגוי דומה, למקרה שבו אדם מבקש אישור לתכנית בניה כלשהי והוא בעצמו מגיש התנגדות לתכניתו.

5. עוד יובהר, על התכנית הסופית איש לא דיווח לוועד. לא האגודה עליה סמכנו (שככל הנראה "נרדמה" בתום לב), ולא ראש המועצה שהיה משוכנע (ונראה שכך גם היום) שהתוכנית החדשה שאושרה היא הטובה ביותר שניתן היה להשיג למול התנגדויות הישובים הגובלים, אשר מבחינתם, כמובן, הכי טוב שהקו יעבור רק בתוך בני דרור. לאמור התכנית היא למצער הרע במיעוט.

6. לפני כשבועיים, משגילו החברים באגודה על התכנית שאושרה, קמה צעקה בקרב התושבים (בעיקר "בנים ממשיכים") הבונים באזור הצפון מזרחי של המושב, שכן לצערנו אלו שבמיקומים הקיצוניים, יהיו קרובים לתוואי הקו העוקף במרחק של כ 100 מטר.

7. הטענות כאילו הועד המקומי ידע ולא שיתף אינן במקומן. הועד המקומי עבד ועובד עד היום בשיתוף פעולה מלא עם האגודה ותמך באופן מלא בבקשותיה מתוך הכרה והבנה הדדית שכל עוד הם נהנים והאחרים לא חסרים - נתמוך, האגודה לפיכך עדכנה את הועד בכל ענייני הנדל"ן המשפיעים על כל התושבים, ובמקום שהייתה התנגשות, הגענו להבנות (כגון בעניין הבנייה באזור התעשייה, שימושים חורגים ועוד). אלא שבמקרה קו החשמל לא קיבלנו עדכון מהאגודה וזאת לא משום שניסו להסתיר אלא בשל "הקצר" בין האגודה לבין ראש המועצה שקידם את התוכנית בידיעת האגודה כאמור.

יודגש; התכנית שהוצגה לוועד היטיבה את מצבנו למול התכנית הקיימת ולכן לא הייתה כל בהילות לצאת במחולות מוקדמים ובוודאי לא להתנגד! אלא להמתין בסבלנות שאכן זו התכנית שתאושר, מתוך הבנה שהאגודה תדאג ממילא לשמור על האינטרסים (שהרי הקו אמור לעבור בשטחים החקלאים של האגודה כמו גם בתי הבנים הממשיכים כאמור.).

ההתנהלות מאז הידיעה:

8. לאחר שקמה צעקה בעיקר מצד קבוצת התושבים הקרובים לגבול הצפון מזרחי, החליטו התושבים להקים ביום 14.7.23 ועדת היגוי שתייצג אותם.

9. ביום 17.7.23 התקיימה ישיבה רבת משתתפים בנוכחות: ראש המועצה, סגן ראש המועצה, נציגי חברת חשמל, נציג נגה - החברה הממשלתית שתכננה את הקו, עוה"ד של האגודה, הסוקר הסביבתי מטעם האגודה, ראשי האגודה, תושבים מבני דרור, ויו"ר הועד המקומי). במהלך הישיבה עלו על ידי המומחים הנקודות הבאות:

א. לדעת מתכנן הקו, אין סיכוי שניתן יהיה לפתוח את התכנית. מדובר בתכנית ארצית לתשתיות שבה אין לתושב מעמד כמתנגד אלא רק לראש המועצה, ועליו לשקול את שיקולי כלל התושבים במרחב שתחת המועצה. לדעת המתכנן, הממשלה לא תסכים לפתוח תכנית תשתיות ולהסתכן בעיכוב תשתית חשמל למדינה, בידיעה שפתיחה כזו מזמין התנגדויות חדשות שעלולות להיגרר שנים.

ב. הטמנת קו 400 במתווה הקיים לא ריאלית משלושה טעמים:

א). הוראת השר שאין מומינים קווי 400 אלא 160 בלבד.

ב). גם אם השר ישנה את החלטתו הגורפת, לא סביר שיבצעו הטמנה לקו שאורכו ק"מ בלבד בשל העלויות הניכרות הדרושות לשני חדרי ההטמנה בקצוות.

ג). ישנם מקומות במדינה שבהם בעיית הקרבה לקו מתח-על 400 אקוטיות ויעמדו בתיעדוף הרבה לפנינו.

ג. התסקיר הסביבתי מאפשר מבחינת התקן את העמדת הקו בשני המתווים, גם העוקף וגם הקיים.

ד. התסקיר של איכות הסביבה, בשקלול כלל המרכיבים, המליץ דווקא על השארת הקו במתווה הקיים ולא במתווה העוקף.

10. בעקבות עובדה זו (סעיף ד לעיל) ביקשתי מייד מהחברה המתכננת לפעול להשבת הקו למתווה המקורי, הקיים בין ההרחבה לפרוטיאה. סוכם שניתן לבחון זאת אבל יש ראשית לדאוג להגשת בקשת ביטול המתווה העוקף מצד ראש המועצה שהוא בעל המעמד בעניין זה.

11. באותו היום, 17.7.23, התקיימה ישיבה של הוועד המקומי ובמהלכה התקבלה החלטה פה אחד להסמיך את ועדת ההיגוי להמליץ בפני הוועד כיצד להתקדם, ובלבד שכל המלצה תהיה מבוססת על חוות דעת מקצועית שהוכנה עבור בני דרור בלבד. לעניין זה גם סוכם שהוועד יתקצב את המומחה כדי שיהיה בלתי תלוי ובלתי מוטה ויראה לנגד עיניו את טובת תושבי בני דרור בלבד.

12. את ההחלטה הלה הבאתי עוד באותו היום בפני חברי ועדת ההיגוי (רוני גוטמן ואילן יוספסברג), ובאותו מעמד, חתמתי עם האגודה על בקשה שהופנתה לראש המועצה, לכנס את מליאת המועצה לדיון בנושא.

13. ביום 18.7.23 קיבלנו ולמדנו את התסקיר המלא של איכות הסביבה ("התסקיר"). במסגרת התסקיר עלו העובדות הבאות:

א. ההמלצה של התסקיר להעדיף את המתווה הקיים ולא את זה העוקף (כאמור בסעיף 8ד לעיל) התייחסה לשקלול ארבעה מרכיבים: בריאותי (קרינה אלקטרומגנטית), רעש, ניראות, ושווי נדל"ן.

ב. בעניין הקרינה האלקטרומגנטית, חוות הדעת בתסקיר הייתה דווקא הפוכה, קרי, שעדיף המתווה החדש, העוקף, ולא זה הקיים! לאמור, הפוך מהמסקנה הכללית.

ג. ההמלצה בתסקיר שיקללה את האינטרסים של כלל הישובים באזור לרבות תל מונד, קדימה וצורן, ולא בני דרור בלבד.

14. לאור כל המידע הנ"ל הדגשתי בפני ועדת ההיגויי שכל התקדמות בנושא תהיה מבוססת על חוות דעת מומחה הרואה לנגד עיניו כאמור את טובת תושבי בני דרור בלבד, כאשר השיקול הבריאותי יהיה המרכזי. במילים אחרות ההמלצה של המומחה תתייחס לאינטרסים של תושבי בני דרור, תושבי פרוטיאה (המשלמים מיסים לבני דרור), ובית הספר שם לומדים ילדנו. לאינטרסים אחרים כגון ניראות או הפגיעה בקדימה/צורן/תל מונד יינתן משקל קטן אם בכלל.

15. מאז ועד היום מופעל לחץ כבד על ידי חברי ועדת ההיגוי (בהובלת רוני גוטמן) על מנת שאחתום על בקשה לראש המועצה שידרוש את ביטול הקו העוקף.

16. הסכמתי לחתום ובלבד שהמכתב יעמוד באחד משני התנאים הבאים:

א. שהבקשה תתייחס גם למתווה העוקף וגם למתווה הקיים, קרי שהבקשה שתופנה לראש המועצה, תידרוש שיפעל לביטול שני המתווים גם יחד. לכך סרבן בוועדת ההיגוי!

ב. או שהבקשה לביטול המתווה העוקף (שמשמעותה קרוב לוודאי חזרה למתווה הקיים) תתבסס על חוות דעת מומחה שיתייחס לפן הבריאותי והנזק הצפוי בכל אחד מהמתווים.

17. יש לי חשש שהלחץ מצד גורמים בעלי אינטרס מכאן או מכאן ילך ויתעצם... לכן בכוונתי לכנס בימים הקרובים את הועד המקומי, לבחור מומחה בלתי תלוי לצורך חוות דעת ברוח הדברים לעיל. חוות הדעת תופץ לתושבים, והחלטת הועד תסתמך על חוות דעת זו בלבד!

18. כיו"ר הועד המקומי מחובתי לבחון את טובת כלל התושבים, ולהסתמך על חוות דעת מקצועית. כך גם כל חברי הוועד. כל הרעשים והלחצים לא יסיטו אותי מדרך זו. ורק לאחר שנסיר את המתווה המזיק יותר, נוכל להתאחד כולנו, כגוף אחד, להתנגד לביצוע המתווה שניזקו קטן יותר.

בברכה,

שלומי טלמור, יו"ר הועד178 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page